فروش عمده و جزئی بوم نقاشی

بوم نقاشی

…… برای سفارش بوم در سایزهای مختلف با بخش فروش شاپ تحریر تماس حاصل بفرمایید

Google

سایز بوم

معمولی ( ریال )

دور سفید ( ریال )

۱۳در ۱۸

۱۹۰۰۰

۲۶۰۰۰

۱۸ در ۲۴

۲۴۰۰۰

۳۰۰۰۰

۲۰ در ۳۰

۳۵۰۰۰

۴۲۰۰۰

۲۴ در ۳۰

۴۲۰۰۰

۴۹۰۰۰

۲۵ در ۳۵

۴۲۰۰۰

۵۶۰۰۰

۳۰ در ۴۰

۵۲۰۰۰

۶۶۰۰۰

۳۰ در ۵۰

۵۶۰۰۰

۷۰۰۰۰

۳۰ در ۶۰

۶۳۰۰۰

۷۷۰۰۰

۳۵ در ۴۵

۵۶۰۰۰

۷۰۰۰۰

۴۰ در ۵۰

۶۷۰۰۰

۸۷۰۰۰

۴۰ در ۶۰

۷۷۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۴۰ در ۷۰

۹۱۰۰۰

۱۱۲۰۰۰

۴۰ در ۸۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۴۵ در ۶۰

۸۸۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۵۰ در ۶۰

۹۸۰۰۰

۱۲۶۰۰۰

۵۰ در ۷۰

۱۱۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

۵۰ در ۸۰

۱۲۶۰۰۰

۱۵۴۰۰۰

     
     

۵۰ در ۱۰۰

۱۶۰۰۰۰

۱۹۰۰۰۰

۶۰ در ۷۰

۶۰ در ۸۰

۱۵۰۰۰۰

۱۷۵۰۰۰

۶۰ در ۹۰

۱۶۰۰۰۰

۱۹۰۰۰۰

۶۰ در ۱۰۰

۱۷۵۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۶۰ در ۱۲۰

۲۵۰۰۰۰

۲۹۰۰۰۰

۷۰ در ۹۰

۷۰ در ۱۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰

۸۰ در ۱۰۰

۲۲۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰

۲۰۰ در ۱۵۰

۱۰۵۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۱۰۰ در ۱۵۰

۷۰۰۰۰۰

۷۵۰۰۰۰

۱۲۰ در ۸۰

۲۹۰۰۰۰

۳۳۰۰۰۰

.