فروش عمده و جزئی بوم نقاشی

بوم نقاشی

برای سفارش بوم در سایزهای مختلف با بخش فروش شاپ تحریر تماس حاصل بفرمایید
Google

سایز بوم

معمولی

دور سفید

۱۳در ۱۸

 ۲۵۰۰۰ ( ریال )

۳۲۰۰۰ ( ریال )

۱۸ در ۲۴

۲۸۰۰۰

۳۵۰۰۰

۲۰ در ۳۰

۳۲۰۰۰

۳۷۰۰۰

۲۴ در ۳۰

۳۵۰۰۰

۴۴۰۰۰

۲۵ در ۳۵

۴۰۰۰۰

۴۸۰۰۰

۳۰ در ۴۰

۴۵۰۰۰

۵۲۰۰۰

۳۰ در ۵۰

۶۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۳۰ در ۶۰

۷۰۰۰۰

۸۲۰۰۰

۳۵ در ۴۵

۶۲۰۰۰

۷۲۰۰۰

۴۰ در ۵۰

۷۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۴۰ در ۶۰

۷۲۰۰۰

۸۵۰۰۰

۴۰ در ۷۰

۹۰۰۰۰

۱۰۶۰۰۰

۴۰ در ۸۰

۹۵۰۰۰

۱۱۰۰۰۰

۴۵ در ۶۰

۷۵۰۰۰

۹۷۰۰۰

۵۰ در ۶۰

۸۸۰۰۰

۱۰۷۰۰۰

۵۰ در ۷۰

۹۳۰۰۰

۱۱۳۰۰۰

۵۰ در ۸۰

۱۰۸۰۰۰

۱۲۸۰۰۰

۵۰ در ۹۰

۱۳۳۰۰۰

۱۵۳۰۰۰

۴۰ در ۱۰۰

۱۳۸۰۰۰

۱۵۳۰۰۰

۵۰ در ۱۰۰

۱۳۸۰۰۰

۱۵۸۰۰۰

۶۰ در ۷۰

۱۱۳۰۰۰

۱۲۸۰۰۰

۶۰ در ۸۰

۱۲۹۰۰۰

۱۵۸۰۰۰

۶۰ در ۹۰

۱۳۸۰۰۰

۱۶۳۰۰۰

۶۰ در ۱۰۰

۱۷۰۰۰۰

۱۹۵۰۰۰

۶۰ در ۱۲۰

۲۲۸۰۰۰

۲۶۸۰۰۰

۷۰ در ۹۰

۱۶۸۰۰۰

۱۹۳۰۰۰

۷۰ در ۱۰۰

۱۹۳۰۰۰

۲۴۳۰۰۰

۸۰ در ۱۰۰

۲۳۳۰۰۰

۲۷۳۰۰۰

۱۰۰ در ۱۲۰

۳۵۵۰۰۰

۴۱۰۰۰۰

۱۰۰ در ۱۵۰

۴۹۰۰۰۰

۵۶۰۰۰۰

۱۲۰ در ۸۰

۳۰۰۰۰۰

۳۴۰۰۰۰

.