جهت سفارش چاپ سررسید و اطلاع از قیمتها با ما تماس بگیرید

کلیه کارها بصورت اختصاصی شامل جلد طلاکوب ، جلد اختصاصی ترام و لت داخله ، آستر بدرقه اختصاصی پذیرفته می شود.

ردیف نام قیمت ( ریال )
۱ تقویم جیبی ۹۵ جلد طلقی ۶۵۰۰
۲ تقویم جیبی ۹۵ جلد سلفون یووی اکلیلی ۵۵۰۰
۳ تقویم رومیزی منشی دار ۲ سوراخه ۲۰۰۰۰
۴ تقویم پالتویی سلفون با یووی اکلیلی ۱۳۰۰۰
۵ تقویم بیاضی عکس دار ۲۸۰۰
۶ تقویم نجومی وزیری ۲۰۰۰۰
۷ تقویم نجومی جیبی ۸۰۰۰
۸ سررسید حافظ وزیری جمعه جدا سلفون ۶۵۰۰۰
۹ سررسید حافظ وزیری جمعه جدا ترمو فرانسوی ۹۹۰۰۰
۱۰ سررسید حافظ وزیری ۵ شنبه جمعه با هم جلد سلفونی ۶۰۰۰۰
۱۱ سررسید حافظ وزیری ۲ روزه جلد سلفون ۵۰۰۰۰
۱۲ سررسید حافظ رقعی جمعه جدا جلد سلفون ۵۵۰۰۰
۱۳ سر رسید حافظ ۸/۱ جمعه جدا جلد سلفون ۳۸۰۰۰
۱۴ سررسید اهل بیت وزیری جلد سلفون ۶۵۰۰۰
۱۵ سر رسید ۱۴ معصوم وزیری جلد سلفون ۶۵۰۰۰
۱۶ سر رسید اهل بیت۸/۱ جلد سلفون ۳۸۰۰۰
۱۷ سررسید ۱۴ معصوم ۸/۱ جلد سلفون ۳۸۰۰۰
۱۸ سررسید نهج البلاغه وزیری جلد سلفون ۶۵۰۰۰
۱۹ سررسید وزیری تک رنگ ۵ شنبه جمعه با هم جلد سلفون ۵۳۰۰۰
۲۰ سررسید وزیری تک رنگ ۵ شنبه جمعه با هم جلد چرم ۶۹۰۰۰
۲۱ سر رسید وزیری ۲ رنگ ۵ شنبه جمعه با هم جلد چرم طاووسی ۷۷۰۰۰
۲۲ سررسید وزیری فرم جلد سلفون ۴۹۰۰۰
۲۳ سررسید وزیری جمعه جدا ۲ رنگ جلد چرم ۸۲۰۰۰
۲۴ سررسید وزیری ۲ رنگ جمعه جدا جلد ترمو فرانسوی ۲ تیکه ۹۸۰۰۰
۲۵ سررسید وزیری ۲ رنگ جمعه جدا جلد ترمو فرانسوی داغی لبه جلد ۹۳۰۰۰
۲۶ سررسید وزیری ۲ رنگ جمعه جدا جلد ترمو فرانسوی داغی پشت کامل ۹۸۰۰۰
۲۷ سررسید وزیری ۲ رنگ جمعه جدا ترمو فرانسوی جیب دار ۱۱۰۰۰۰
۲۸ سر رسید وزیری ۲ رنگ جمعه جدا کاغذ کرم طرح جیر فرانسوی جلد تیغی فرانسوی لبه گرد ۱۳۵۰۰۰
۲۹ سررسید وزیری ۲ رنگ ۵ شنبه جمعه با هم ترمو فرانسوی با داغی مطرب عشق ۸۷۰۰۰
۳۰ سررسید وزیری ۵ شنبه جمعه با هم فنری جلد سلفون با یووی اکلیلی ۸۵۰۰۰
لیست قیمت هزینه چاپ تقویم دیواری و تقویم رومیزی
تعرفه هزینه چاپ سررسید 95