بر اساس اطلاعیه سازمان چاپ و نشر کتابهای درسی ایران نرخ کتابهای درسی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بر اساس جدول زیر تعیین شده است.

قیمت کتابهای درسی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

دوره تحصیلی قیمت دوره
هفتم ۳۸۴۰۰۰ ریال
هشتم ۳۱۵۰۰۰ ریال
نهم ۳۳۶۰۰۰ ریال
دهم تجربی ۴۳۰۰۰۰ ریال
دهم ریاضی ۴۳۰۰۰۰ ریال
دهم انسانی ۴۳۰۰۰۰ ریال
سوم تجربی ۳۲۴۰۰۰ ریال
سوم ریاضی ۴۰۷۰۰۰ ریال
سوم انسانی ۳۴۶۰۰۰ ریال