استفاده در ستون کم عرض‌تر به همراه ۲ ستون

[iranavada_sale_slider show_sold_bar=”true” title=”” img=”http://demo.iranavada.ir/proshop/wp-content/uploads/2018/08/offer-home-1.png”]