قیمت کاتریج HP موجود در لیست ، قیمت همکار می باشد و در صورت خرید تعداد بالا ۸ درصد از قیمت ها کسر می شود
ردیف نوع کارتریج مدل دستگاه قیمت ( ریال )
۱ hp 05A ۲۰۳۵-۲۰۵۵ ۳۰۸۰۰۰
۲ hp 11A ۲۴۱۰-۲۴۲۰-۲۴۳۰ ۶۰۵۰۰۰
۳ hp 12A ۱۰۱۰-۱۰۱۸-۱۰۲۰-۳۰۳۰ ۲۹۷۰۰۰
۴ hp 13A ۱۳۰۰ ۳۰۸۰۰۰
۵ hp 15A ۳۳۰۰-۱۰۰۰-۱۲۲۰-۱۲۰۰ ۳۰۸۰۰۰
۶ hp 16A ۵۲۰۰-۵۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰
۷ hp 29A ۵۰۰۰-۵۱۰۰-۵۰۰۰LE ۹۹۰۰۰۰
۸ hp 35A P1005-1006 ۲۹۷۰۰۰
۹ hp 36A ۱۵۰۵-۱۵۲۲-۱۳۱۹-۱۱۲۰ ۲۹۷۰۰۰
۱۰ hp 42A ۴۲۵۰-۴۳۵۰ ۹۹۰۰۰۰
۱۱ hp 49A ۱۱۶۰-۱۳۲۰-۳۳۹۰-۳۳۹۲ ۳۰۸۰۰۰
۱۲ hp 51A ۳۰۰۵-۳۰۲۷-۳۰۳۵ ۶۸۲۰۰۰
۱۳ hp 53A ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ۳۰۸۰۰۰
۱۴ hp 55A ۳۰۱۵ ۶۸۲۰۰۰
۱۵ hp 64A ۴۰۱۴-۴۰۱۵-۴۵۱۵ ۹۹۰۰۰۰
۱۶ hp 78A ۱۵۳۶-۱۵۶۶-۱۶۰۶ ۲۹۷۰۰۰
۱۷ hp 80A ۴۰۰M401-400M425 ۳۰۸۰۰۰
۱۸ hp 83A mfp M125-M127-M225 ۳۱۹۰۰۰
۱۹ hp 85A ۱۱۳۲-۱۱۰۲-۱۲۱۲-۱۲۱۴ ۲۹۷۰۰۰
۲۰ hp 90A M 4555- M 600-601-602 ۹۹۰۰۰۰
۲۱ hp 93A M 435-701-702 ۱۸۱۵۰۰۰
۲۲ hp 125A CP1515-cp 1518n  مشکی – CP1215-CM1312 mfp ۵۷۲۰۰۰
۲۳ hp 125A CP1515-cp 1518n  آبی – CP1215-CM1312 mfp ۵۷۲۰۰۰
۲۴ hp 125A CP1515-cp 1518n   زرد – CP1215-CM1312 mfp ۵۷۲۰۰۰
۲۵ hp 125A CP1515-cp 1518n  قرمز – CP1215-CM1312 mfp ۵۷۲۰۰۰
۲۶ hp 126A CP1025-CP1025 nw مشکی ۵۷۲۰۰۰
۲۷ hp 126A CP1025-CP1025 nw آبی ۵۷۲۰۰۰
۲۸ hp 126A CP1025-CP1025 nw زرد ۵۷۲۰۰۰
۲۹ hp 126A CP1025-CP1025 nw قرمز ۵۷۲۰۰۰
۳۰ hp 128A CM 1415-CP1525 مشکی ۵۷۲۰۰۰
۳۱ hp 128A CM 1415-CP1525 آبی ۵۷۲۰۰۰
۳۲ hp 128A CM 1415-CP1525 زرد ۵۷۲۰۰۰
۳۳ hp 128A CM 1415-CP1525 قرمز ۵۷۲۰۰۰
۳۴ hp 131A ۲۰۰ Color M 251 – 200 Color M 276مشکی ۵۷۲۰۰۰
۳۵ hp 131A ۲۰۰ Color M 251 – 200 Color M 276آبی ۵۷۲۰۰۰
۳۶ hp 131A ۲۰۰ Color M 251 – 200 Color M 276زرد ۵۷۲۰۰۰
۳۷ hp 131A ۲۰۰ Color M 251 – 200 Color M 276قرمز ۵۷۲۰۰۰
۳۸ hp 304A CP 202 – CM 23 20   مشکی ۵۷۲۰۰۰
۳۹ hp 304A CP 202 – CM 23 20   آبی ۵۷۲۰۰۰
۴۰ hp 304A CP 202 – CM 23 20   زرد ۵۷۲۰۰۰
۴۱ hp 304A CP 202 – CM 23 20  قرمز ۵۷۲۰۰۰
۴۲ hp 305A ۳۰۰/۳۰۰ mfp – 400/400 mfp      مشکی ۵۷۲۰۰۰
۴۳ hp 305A ۳۰۰/۳۰۰ mfp – 400/400 mfp      آبی ۵۷۲۰۰۰
۴۴ hp 305A ۳۰۰/۳۰۰ mfp – 400/400 mfp      زرد ۵۷۲۰۰۰
۴۵ hp 305A ۳۰۰/۳۰۰ mfp – 400/400 mfp      قرمز ۵۷۲۰۰۰
۴۶ hp 504A CP 3225-CM 3550  مشکی ۱۱۵۵۰۰۰
۴۷ hp 504A CP 3225-CM 3550 آبی ۱۱۵۵۰۰۰
۴۸ hp 504A CP 3225-CM 3550 زرد ۱۱۵۵۰۰۰
۴۹ hp 504A CP 3225-CM 3550 قرمز ۱۱۵۵۰۰۰